Start project ‘Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

sep 7, 2020 | 0 Reacties

Altena is bij uitstek een gebied van diversiteit in agrarisch ondernemerschap, met bedrijven in verschillende soorten en maten in de veehouderij, tuin- en akkerbouw, en met verschillende ketenpartijen. Door samenwerking tussen deze bedrijven te optimaliseren, zouden verschillende uitdagingen waar de landbouw voor staat op gebiedsniveau opgelost kunnen worden. Om deze samenwerking verder te ontwikkelen is Stichting Altena Kennispoort een project gestart. Het project wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant, de gemeente Altena en Rabobank Altena-Bommelerwaard. 

Dit project heeft als doel in kaart te brengen in hoeverre kringlopen in de gemeente Altena gesloten zijn, en waar kansen liggen voor verbetering. Het project wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met Bart Millenaar. In de eerste fase van het project brengen zij de landbouw in Gemeente Altena in kaart. Aan de hand van openbare databronnen wordt een ruw overzicht gemaakt van de verschillende bedrijven, gewassen, dieren, productie en landbouwgrond. Op basis van dit overzicht wordt een inschatting gemaakt van de kansen die er liggen om kringlopen lokaal beter te laten sluiten. Vervolgens zal er een inventarisatie gedaan worden onder de agrarische ondernemers om specifieker in kaart te brengen welke agrarische stromen het gebied binnenkomen en verlaten. Zo kan gecommuniceerd worden wat de boeren in het gebied allemaal al bereiken en welke doelen gesteld kunnen worden om gezamenlijk nog verder te komen. Dit project loopt tot 31 oktober 2020. Op basis van de resultaten van het onderzoek, kunnen vervolgstappen genomen worden om de gevonden kansen in de praktijk te gaan brengen in samenwerking met de ondernemers.