Subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ binnenkort open gesteld

apr 26, 2020 | 0 Reacties

Vanuit de Gemeente:

Beste ondernemer,

Graag willen we als gemeente uw aandacht vragen voor de subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ die binnenkort beschikbaar komt. Deze regeling is gericht op het verminderen van laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid: erken het probleem

Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die (grote) moeite hebben met lezen en schrijven. Omdat de samenleving steeds complexer wordt en er steeds meer eigen verantwoordelijkheid van mensen wordt verwacht, door onder meer de digitalisering van de overheid, zijn geletterdheid, informatieverwerving, kennisdeling en het levenslang blijven ontwikkelen van (digitale) vaardigheden fundamentele voorwaarden om in de samenleving te kunnen functioneren. Op individueel vlak kan

laaggeletterdheid leiden tot een sociaal isolement.

In Altena hebben we te maken met een hoge laaggeletterdheid. Ruim 16% van de inwoners in Altena is laaggeletterd (CBS 2017). Het percentage laaggeletterdheid van onze beroepsbevolking tussen 16 – 65 jaar wordt geschat tussen de 13 en 16% (Stichting Lezen en Schrijven, 2017). Hiermee zitten we boven het landelijk niveau. Als gemeente willen daarom in 2020 met onze samenwerkingspartners met deze problematiek aan de slag.

 

Invloed laaggeletterdheid op werk

Taal en rekenen zijn onlosmakelijk deel van het werk binnen elke beroepsgroep. Laaggeletterde en/of laaggecijferde werknemers hebben dikwijls ook moeite met digitale apparaten en systemen. Ze zijn minder productief, werken langzamer en maken meer fouten, doordat ze informatie minder goed en snel begrijpen. Daarnaast is er een groter risico op bedrijfsongevallen en een hoger ziekteverzuim door een slechtere gezondheid, stress en schaamte. De invloed van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid op werken is dus groot en wordt met de digitalisering alleen maar groter. Investeren in de ontwikkeling van basisvaardigheden van deze medewerkers leidt niet alleen tot zelfverzekerder medewerkers, maar ook tot meer efficiëncy en lager ziekteverzuim. Veel werkgevers realiseren zich niet dat ook geschoolde medewerkers laaggeletterd kunnen zijn.

 

‘Tel mee met Taal’

Op korte termijn, vanaf 1 mei aanstaande, is er onder andere voor werkgevers via ‘Tel mee met Taal’ subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Voor concrete  uitleg van de regeling zie het bijgevoegde Word-bestand.  Als gemeente willen we samen met onze samenwerkingspartner het Da Vinci College werkgevers ondersteuning bieden bij het invullen van de aanvraag voor deze subsidieregeling. Hiermee willen we voor werkgevers een mogelijke drempel wegnemen om een subsidieaanvraag in te dienen. In 2019 heeft PT-Creations uit Wijk en Aalburg met succes meegedaan aan deze subsidieregeling.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Henri Gelevert, Accountmanager Bedrijven, mobiel: 06-20522318.

Wij hopen dat u als werkgever mogelijkheden ziet om uw werknemers een cursustraject aan te kunnen bieden en daarmee een bijdrage levert aan het verminderen van de laaggeletterdheid in Altena. Zowel u als werkgever als ook uw werknemers zullen hiervan profijt hebben!

 

Persbericht:

Subsidieregeling ‘Tel mee met Taal’ 2020

Via ‘Tel mee met Taal’ is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn in voorgaande jaren al meerdere subsidierondes geweest en ook in 2020 kan er weer, ook door werkgevers, subsidie worden aangevraagd. Hieronder lees je alles over de subsidieregeling van 2020.

Subsidieregeling 2020

De precieze invulling van de subsidieregeling is pas definitief ná publicatie in de Staatscourant. Dit wordt verwacht in april 2020. Onderstaande informatie is dus onder voorbehoud, en puur bedoeld om partijen te informeren over hoe de subsidieregeling van ‘Tel mee met Taal’ er in 2020 naar verwachting uit gaat zien. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. Zodra de subsidieregeling voor 2020 definitief is vast gesteld, melden wij dat via onze website en via mail.

 

Wie kan subsidie aanvragen?

Naast werkgevers kunnen ook scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen subsidie aanvragen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van ‘Tel mee met Taal’ kan je deze ronde subsidie aanvragen. Net als in vorige jaren is er subsidie beschikbaar voor:

  • Projecten en cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige ouders.
    Cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige werknemers.

Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor projecten en cursussen voor ouders op www.telmeemettaal.nl/subsidie/ouders.
Kijk voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden voor cursussen voor werknemers op www.telmeemettaal.nl/subsidie/werkgevers.

Loting

Aanvragen worden toegekend op basis van een loting. Zo krijgen alle aanvragers die op tijd hun aanvraag indienen, een gelijke kans op toekenning, en is het niet langer nodig om te haasten een aanvraag rond te krijgen aan het begin van de aanvraagperiode. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt dus door loting bepaald welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd. Na het sluiten van de aanvraagperiode wordt er geloot door een notaris. Daarna toetst Dus-i (Dienst subsidies aan instellingen) de aanvragen op volledigheid en geldigheid. De precieze lotingprocedure wordt t.z.t. op onze website geplaatst.

 

Start aanvraagperiode 1 mei 2020

Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden van 1 mei 2020 09.00 uur tot en met 31 mei 2020 middernacht. Voorbeeldversies van de aanvraagformulieren worden te zijner tijd online gezet. De aanvraagformulieren zelf worden op 1 mei 2020 online gezet (met daarin opgenomen een activiteitenplan en een begroting). Zoals gezegd kunnen onze partners u hierbij helpen.

 

Maximale bedragen

In totaal is er in 2020 ruim 4 miljoen euro beschikbaar. Voor subsidieaanvragen door werkgevers is € 2.900.000 beschikbaar. De maximale bedragen die per aanvraag ingediend kunnen worden, staan hieronder.

 

 

Inspiratie

Een aantal inspirerende voorbeelden vind je op www.telmeemettaal.nl/succesverhalen.

 

 

Meer nieuws

Altena Vrouwen in Besturen

Altena Vrouwen in Besturen

Het aandeel vrouwen in topfuncties in Nederlandse bedrijven neemt toe. Maar het wettelijke streefcijfer van 30% vrouwen aan de top, dat verankerd is in de Wet Bestuur...

Lees meer