Resultaten onderzoek arbeidsmigranten gepresenteerd

Resultaten onderzoek arbeidsmigranten gepresenteerd

ALMKERK / ALTENA – De toenemende inzet van arbeidsmigranten in de komende jaren
betekent een stijgende behoefte aan woonruimte binnen de nieuwe gemeente. Dit is één van
de conclusies van het rapport dat dinsdagmiddag (18-12) door Samenwerkend Altena werd
overhandigd aan de drie wethouders van de gemeente Aalburg, Werkendam en
Woudrichem.

Arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol in de regio en dragen significant bij aan het
behoud en de versteviging van de economische positie van de regio. Daar waar vacatures
niet met werknemers uit de regio vervuld kunnen worden, vangen de arbeidsmigranten
pieken op in bijvoorbeeld de agrofoodsector en zetten zij hun technische vaardigheden
structureel in voor de maak- en onderhoudsindustrie. De toenemende inzet van
arbeidsmigranten impliceert een stijgende behoefte aan woonruimte. Het is evident dat
arbeidsmigranten een goed onderdak verdienen, maar er is verschil van inzicht over de
locatie en het maximaal aantal mensen per object. Om een en ander nu en in de toekomst in
goede banen te leiden wordt op gemeentelijk en provinciaal niveau beleid ontwikkeld. Ook
worden huisvestingsoplossingen gezocht en getoetst: twee bedrijven starten een pilot. Om
de behoefte aan huisvesting te peilen zette Samenwerkend Altena een enquête op.

Het aantal bedrijven dat reageerde op de enquête is in aantal beperkt, maar in betekenis
groot: zij werken met 484 arbeidsmigranten en voorspellen een stijging met 72% in de
komende drie jaar. Duidelijk is geworden dat het inhuren van arbeidsmigranten inmiddels
een structureel karakter heeft. 50% van de arbeidsmigranten wordt ingezet voor vast werk en
50% voor project- of seizoensgebonden werk. De behoefte aan (extra) huisvesting van
arbeidsmigranten is evident.

Reactie gemeente
Namens de drie wethouders Izak Koedoot (Woudrichem), Machiel de Gelder (Werkendam),
reageert Wijnand van der Hoeven (Aalburg): ‘Het rapport geeft ons twee belangrijke
signalen: allereerst dat het voor de economie van belang is dat er voldoende
arbeidskrachten zijn en dat huisvesting op goede wijze geregeld wordt. Ten tweede zien we
dit als een signaal vanuit een coalitie of the willing. Mensen die voorop willen lopen.’
Hij vervolgt: ‘Van belang is dat we ook de vraag in land- en tuinbouw (fruitoogst en ander
seizoenswerk) meer inzicht krijgen. Ook is er nog geen beeld vanuit actieve
uitzendorganisaties en er is nog geen beeld vanuit de kleine bedrijven. Vanuit gemeente
zullen verdere stappen worden gezet in registratie en waar nodig handhaving.’

Samenwerkend Altena
Ondernemend Altena, Bedrijvenkring Altena, Altena Kennispoort en Werkendam Maritime
Industries zijn vier verschillende ondernemers-/kennisplatforms met gemeenschappelijke
aandachtspunten. Zij bundelen hun krachten en kennis binnen het initiatief ‘Samenwerkend
Altena’.

Op de foto v.l.n.r. Machiel de Gelder, Izak Koedoot, Fientje Bax, Cor Spek, Jan van Helden, Karin Struijk, Wijnand
van der Hoeven.

Altena werpt zich op als experimentzone voor Nederland en daarbuiten

Altena werpt zich op als experimentzone voor Nederland en daarbuiten

Willen we in de toekomst gezond, eerlijk en voldoende voedsel kunnen produceren en consumeren, dan moet ons voedselsysteem in de hele keten drastisch veranderen. En liefst zo snel mogelijk. Daarvoor slaan de bij dit manifest aangesloten partijen de handen ineen en sluiten zij de kringlopen door verbindend samen te werken, activiteiten in de keten te verbreden naar andere sectoren en kennis te delen. Met als doel de impact van klimaatverandering te keren door CO2-emissies terug te dringen, verspilling van biomassa in het gehele voedselsysteem te verminderen en door gezamenlijke innovatie Nederland als kennisland van de agrarische sector te behouden en versterken.

Altena heeft alles ‘in huis’ om experimenteerzone te zijn voor het sluitend maken van de kringlopen. Duurzame innovaties in de voedselsector, om daarmee tegelijkertijd de biodiversiteit te vergroten. Opgedane ervaringen in en successen van de lokale aanpak kunnen als voorbeeld dienen voor de rest van Nederland en daarbuiten. Dit versterkt de positie van Nederland als ontwikkelaar en exporteur van integrale oplossingen voor klimaat slimme en ecologisch duurzame voedselsystemen.

 

Het unieke van Altena ligt in de parels die het gebied rijk is

Het onderscheidend vermogen van Altena, vergeleken met andere regio’s in Nederland, ligt in de parels waar het gebied rijk aan is. Er heerst een gezond ondernemersklimaat en het kent een bloeiende regionale economie en een sterke arbeidsethos, waardoor het een lage werkloosheid heeft. Een aantal grote ondernemers bevindt zich in de top van hun segment die zowel de nationale als internationale markt bedient. Door haar centrale ligging is het de ‘poort van Brabant’ naar Holland, Midden Nederland en het Duitse achterland, zowel voor het weg- als watertransport. Altena is een aantrekkelijke en vitale plattelandsregio om te leven en te recreëren, met een unieke flora en fauna. De door rivieren afgebakende geografische zone bestaat uit een rijk gesegmenteerd landschap van natte natuur in Nationaal Park De Biesbosch, grasland, akkerbouw en bebouwde gebieden, waaronder de Hollandse Waterlinie. Er bestaat een goede samenwerking tussen de agrarische ondernemer, landschapsbeheerder en natuurverenigingen. In de waterwinning en waterberging voor Brabant, regio Haaglanden en Rijnmond speelt Altena een cruciale rol.

 

De sociaaleconomische positie van de agrarische ondernemers in Altena is relatief sterk

Het gebied kenmerkt zich door een goede kwaliteit en bewust gebruik van de bodem. Akkerbouwen veeteeltbedrijven werken er met elkaar samen. In Altena is er sprake van circulaire land- en akkerbouw, biodiversiteit, en een juiste balans tussen akkerbouw en veeteelt (van oudsher kleinschalig en divers). Anders dan de meeste gebieden in Noord-Brabant waar de concentratie van intensieve veehouderij en stikstofdepositie hoog is.

 

Altena heeft een sterke positie in de topsector Agri & Food

De Rijksoverheid heeft negen topsectoren benoemd waar zij sterk op inzet. Eén daarvan is de topsector Agri & Food. In Altena zijn 560 bedrijven met in totaal 3.110 werkzame personen actief in de topsector Agri & Food. Dit is respectievelijk 11,1% van alle bedrijven en 16% van alle banen. Het aandeel van de topsector Agri & Food is daarmee in Altena hoger dan in West-Brabant en de provincie Noord-Brabant.

 

Topsector Agri & Food, vestigingen en banen, 2017

 

Altena is een ‘blue zone’ in de kiem

De saamhorigheid, het ondernemerschap en de omgevingskwaliteiten van Altena mogen er zijn. Deze kernkwaliteiten sluiten goed aan bij de omstandigheden die te zien zijn in vitale gemeenschappen op uiteenlopende plekken op de aarde. In deze zogenoemde ‘blauwe zones’ leven mensen opmerkelijk lang en gelukkig. Gezond en langer leven, zonder medicijnen, geen stress en het geluk delen, in Altena is dat een doel op zich geworden.

 

De partijen ondersteunen dit manifest uit extrinsieke, maar bovenal uit intrinsieke motivatie

De agrarische ondernemers, het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en overheden die dit manifest ondersteunen, zijn bereid om zich in te spannen lokale initiatieven van Altena waar mogelijk te ondersteunen, onder de aandacht te brengen en te houden. Zij zien de noodzaak van duurzame innovatie en kennisdeling, en het belang van de transitie. Naast dat deze een gezond ondernemersklimaat bevorderen, geldt voor de partijen in Altena het rentmeesterschap als een belangrijke intrinsieke motivatie. Verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de jonge generatie en de aarde, het voeden over een aantal jaren van 10 miljard monden, het aanbieden van voedzaam voedsel en oog voor verspilling dragen eraan bij om gezamenlijk als één Altena de rol van innovator op zich te nemen. Deze rol past ook in de Toekomstvisie van de nieuwe gemeente Altena en in het beleid van andere overheden. Inwoners, ondernemers en organisaties in het gebied hebben een Toekomstvisie voor de omgeving voor de komende jaren uitgewerkt met daarin ambities opgenomen voor innovaties van de fysieke natuurlijke leefomgeving.

 

 

Lokale initiatieven krijgen de ruimte om te experimenteren

Aangezet door genoemde motivaties en overtuigd van aanwezige succesfactoren in Altena zien de partijen kansen om Altena tot experimenteerzone te maken om innovatieve duurzame concepten te ontwikkelen, te presenteren en te exploiteren. De partijen zien het ook als hun taak de bewustzijn van de burger en de retail over de noodzaak van duurzame innovaties en de afname van duurzame producten te vergroten. Om aan de slag te gaan met alle ambities en deze te verwezenlijken, zetten zij initiatieven op waaraan de agrarische ondernemers, het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen, de consument en retail deelnemen om de voedselkringloop sluitend te maken. Het streven is een open netwerk op te zetten, waarbij ook kleine lokale ondernemers zoveel mogelijk betrokken worden en een kans krijgen te participeren in de deelprojecten. De initiatieven dragen bij aan de gewenste doelstellingen en zijn eventueel geborgd in een convenant, met daarin afspraken over gewenste experimenteerruimte, ondersteuning van de overheden en samenwerking met het onderwijs op alle niveaus om het maximale (leer)effect te realiseren.

 

Randvoorwaarden om de initiatieven te doen slagen Experimentzone

Altena vraagt de lokale, provinciale en landelijke politiek ruimte in regelgeving indien de initiatieven en het innovatieproces daarom vragen. De bij het manifest aangesloten overheden zijn daartoe bereid. Om een duurzaam en geregisseerd programma per initiatief te ontwikkelen, met een ‘quick win’ op korte termijn en een groter gedachtegoed voor de lange termijn, pakt de lokale overheid de faciliterende rol op en stelt zij een programmateam van medewerkers beschikbaar. Onder die voorwaarden dat het initiatief binnen 3 jaar zelfstandig kan opereren. Verder krijgen de initiatieven ondersteuning in de vorm van aangepaste regelgeving, financiële bijdrage, gelden voor onderzoek, aansluiting bij provinciale, landelijke en EU programma’s.

 

Snel van start door ‘gewoon te doen’ met zes initiatieven

1. Initiatief dat betrekking heeft op het thema Plantaardige eiwitten en CO2 Schouten Europe B.V. – Henk Schouten, DGA; Rabobank Altena –
Bommelerwaard – Peter Lobbezoo, Specialist Intensieve Begeleiding. Bedrijven die zich gecommitteerd hebben aan dit initiatief: Enkco (Vivera), HAK, Schouten (GoodBite), Danone (Alpro), Rabobank, Covaco/Feedvalid, Groenenberg Services.

2. Initiatief dat betrekking heeft op het thema Kennis over afvalstromen & voedingstoffen en CO2

Kwetters eieren – John Kwetters, DGA – Jan van Esch, Nutritionist (in samenwerking met Oerlemans Plastics B.V.)

3. Initiatief dat betrekking heeft op het thema Biodiversiteit en CO2

Coöperatie Friesland Campina – Meeuwis Millenaar, Districtsbestuurder; ZLTO Altena Biesbosch – Ariaan Straver, Voorzitter; De Lange Hoeve – Herman van de Heuvel, Eigenaar; samen met een studieclub van jonge professionele agrariërs.

4. Initiatief dat betrekking heeft op het thema Herbruikbare/recyclebare/ biologische verpakkingen

Oerlemans Plastics B.V. – Johan Kranenbroek, Algemeen directeur.

5. Initiatief dat betrekking heeft op het thema Logistiek

E. van Wijk Group – Ad van Wijk, Bord Member; Iveco Schouten – Gijsbert van Helden, Financieel directeur; Rolande – Jolon van der Schuit, Directeur. Van LNG naar elektrisch vervoer i.s.m. sociaal werkbedrijf WAVA/GO.