Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Naast de Campus Almkerk is ook Minette Straver en Altena Kennispoort uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst van de ‘Tour de Brabant Landbouw & Voedsel’. In deze tour maakt de Provincie Noord Brabant een ronde langs een groot aantal belanghebbenden. We gaan samen in gesprek over de toekomst van de Landbouw- en Voedselketen in Brabant. Het is de bedoeling daarbij breed ideeën en aandachtspunten uit de praktijk op te halen ten aanzien van onze ambitie. We bespreken ook welke onderdelen van het in 2019 samen met de burgers ontwikkelde Voedselbesluit meegenomen zouden kunnen worden. Deze input kan verwerkt worden in het nieuwe beleidskader dat later dit jaar zal worden vastgesteld of het uitvoeringsprogramma dat daaraan wordt gekoppeld. Wij gaan de dialoog vanuit Altena graag aan.

 

Gespot in de media: Wij zijn trots op onze agrariërs uit Altena

Gespot in de media: Wij zijn trots op onze agrariërs uit Altena

De Hoeve in Wijk en Aalburg combineert een melkveebedrijf met een circulair landbouwconcept inclusief uiterst vriendelijk bodemgebruik. Daarom krijgt het bedrijf van de provincie een Agrofoodpluim.

 

 

In 1997 namen Jacco Wink en zijn vrouw Josien Boll de huidige boerderij over die al generaties lang in de familie van Jacco zit. De Hoeve is een melkveebedrijf dat zo veel mogelijk wordt gerund op natuurinclusieve basis. Zo min mogelijk kunst- en drijfmest, grasland dat goed is voor de bodemkwaliteit én een ruim bouwplan. Dat laatste betekent dat er alle ruimte wordt gegeven aan vruchtwisseling. Op de 126 hectare grasland worden hier gemiddeld 1,8 melkkoeien per hectare gehouden.
Jacco Wink: “We hoeven niet per se een maximale melkproductie, want zo weinig mogelijk krachtvoer is gewoon een principekwestie. Op andere terreinen halen we dan juist wel veel winst, zoals slimme techniek en automatisering.” “Op De Hoeve worden bewuste keuzes gemaakt met veel liefde en respect voor natuur en bodem”, haakt Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur in. “Waar bovendien goede verdienmodellen onder liggen. Dat kost inspanningen, maar zij zijn zich er erg van bewust dat dit hen -maar ook Brabant- op de lange termijn juist iets oplevert.”

Vogels

De Hoeve doet aan actieve vogel- en nestbescherming, waarvoor hun medewerkers speciaal opgeleid worden. Ook in de erfbeplanting is rekening gehouden met vogels. Daarnaast heeft De Hoeve 11 hectare uitgesteld-maaienpercelen. Dat betekent, maaien met oog voor broedende vogels en hun kuiken, dus uitstellen tot het veilig is voor de weidevogels. Resultaat hiervan is een veelheid aan weidevogels, maar ook uilen, spechten en patrijzen.

Gestopt met ploegen

Alles draait om de bodem, zeggen Jacco en Josien. En dus stopten ze al 15 jaar geleden met het ploegen van percelen. Daarmee behouden ze de organische stoffen in de bovenlaag van de bodem, die het water vasthouden. Bij het ploegen raakten ze elke keer de helft van die organische grond kwijt. Het alternatief is het letterlijk oplichten van de grond. De bovenlaag blijft de bovenlaag én er komt extra lucht in de grond.

Circulair concept

De Hoeve werkt volgens een circulair concept: vrijwel alle mest van de melkkoeien wordt hergebruikt binnen het eigen bedrijf. Het grootste deel wordt ingezet om de grond en de gewassen te laten gedijen. Dat geldt ook voor de urine, daarvoor is Jacco op dit moment de mineralenverwaardingsmachine aan het ontwikkelen. Dit systeem haalt de mineralen uit urine van koeien. Die worden gebruikt om de bodem te voeden door middel van precisielandbouw. Het mineraalvrije deel wordt gebruikt om de vloeren in de stal te sproeien en de melkmachines schoon te spuiten.

 

Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

Met als doel het in kaart brengen in hoeverre kringlopen in de gemeente Altena gesloten zijn en waar kansen liggen voor verbetering.  

Inmiddels is de enquête afgerond over de verwaarding van de Kringlooplandbouw. Bij CLM is men nu druk bezig om alles in kaart te brengen. 

Over de uitslag hiervan kunt u in onze volgende nieuwsbrief meer lezen. 

Wij bedanken alvast alle betrokken agrariërs voor hun medewerking. 

Mooi om te zien dat we onze volgende stap al aan het voorbereiden zijn, waarbij alweer meer gebiedspartijen bij aangesloten zijn. 

Want we zijn het er met z’n alleen over eens, door gezamenlijk op te trekken kunnen we meters maken. 

 

Achtergrondinformatie: https://www.stichting-altena-kennispoort.nl/start-project-kansen-voor-verwaarding-van-kringlooplandbouw-in-altena/  

Meeuwis Millenaar ambassadeur van Kennispoort bij de NOS

Meeuwis Millenaar ambassadeur van Kennispoort bij de NOS

Circulaire landbouw in Altena staat provinciaal op de kaart

Circulaire landbouw in Altena staat provinciaal op de kaart

ALMKERK – Op uitnodiging van stichting Altena Kennispoort bezocht gedeputeerde Elies Lemkes het vleesbedrijf Kolff en een biodiverse akker in Altena.

Tijdens het bezoek heeft men de provincie kennis laten maken met de kracht van Altena die zich in het bijzonder manifesteert in de samenwerking binnen de keten van landbouw en voedsel en hiermee verbonden kwaliteiten van natuur en landschap. De agrariërs in de gemeente Altena tonen met het project Partridge aan dat de productie van voedsel en biodiversiteit uitstekend samen kunnen gaan.

Wethouder Matthijs van Oosten: “Het bundelen van krachten in de circulaire landbouw in Altena is uniek “. Jochem Sloothaak van Brabants Landschap zegt: “Het Partridge project is een van de weinige, er zijn 10 van dit soort projecten bekend in de wereld”. De gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant is enthousiast over wat door de agrariërs in Altena bereikt is en kan worden.

Op uitnodiging van stichting Altena Kennispoort bezocht gedeputeerde Elies Lemkes een van de akkers in Altena waar de biodiversiteit goed zichtbaar is. Samen met de gemeente Altena hebben zij op deze manier het unieke karakter van het gebied op de provinciale kaart gezet.

Start project ‘Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

Start project ‘Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

Altena is bij uitstek een gebied van diversiteit in agrarisch ondernemerschap, met bedrijven in verschillende soorten en maten in de veehouderij, tuin- en akkerbouw, en met verschillende ketenpartijen. Door samenwerking tussen deze bedrijven te optimaliseren, zouden verschillende uitdagingen waar de landbouw voor staat op gebiedsniveau opgelost kunnen worden. Om deze samenwerking verder te ontwikkelen is Stichting Altena Kennispoort een project gestart. Het project wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant, de gemeente Altena en Rabobank Altena-Bommelerwaard. 

Dit project heeft als doel in kaart te brengen in hoeverre kringlopen in de gemeente Altena gesloten zijn, en waar kansen liggen voor verbetering. Het project wordt uitgevoerd door CLM Onderzoek en Advies in samenwerking met Bart Millenaar. In de eerste fase van het project brengen zij de landbouw in Gemeente Altena in kaart. Aan de hand van openbare databronnen wordt een ruw overzicht gemaakt van de verschillende bedrijven, gewassen, dieren, productie en landbouwgrond. Op basis van dit overzicht wordt een inschatting gemaakt van de kansen die er liggen om kringlopen lokaal beter te laten sluiten. Vervolgens zal er een inventarisatie gedaan worden onder de agrarische ondernemers om specifieker in kaart te brengen welke agrarische stromen het gebied binnenkomen en verlaten. Zo kan gecommuniceerd worden wat de boeren in het gebied allemaal al bereiken en welke doelen gesteld kunnen worden om gezamenlijk nog verder te komen. Dit project loopt tot 31 oktober 2020. Op basis van de resultaten van het onderzoek, kunnen vervolgstappen genomen worden om de gevonden kansen in de praktijk te gaan brengen in samenwerking met de ondernemers.