Meeuwis Millenaar: “Zaterdag is korfbaldag, punt uit”

Meeuwis Millenaar: “Zaterdag is korfbaldag, punt uit”

“Of het nou voor de kerk is of voor een sportclub, ik denk dat iedereen een kleine bijdrage moet leveren aan de gemeenschap door ergens een beetje verantwoordelijkheid te nemen. Vaak rol je daar vanzelf in. In mijn geval verliep dat via mijn kinderen, zo’n twintig jaar geleden.”

Lees het gehele interview met Meeuwis Millenaar via https://nocnsf.nl/clubbetekenis/zaterdag-is-korfbaldag-punt-uit#:~:text=Meeuwis%20Millenaar%20is%20melkveehouder%2C%20ondernemerscoach,en%20neemt%20plaats%20in%20commissies

 

Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Beleidskader Landbouw en Voedsel 2030

Naast de Campus Almkerk is ook Minette Straver en Altena Kennispoort uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst van de ‘Tour de Brabant Landbouw & Voedsel’. In deze tour maakt de Provincie Noord Brabant een ronde langs een groot aantal belanghebbenden. We gaan samen in gesprek over de toekomst van de Landbouw- en Voedselketen in Brabant. Het is de bedoeling daarbij breed ideeën en aandachtspunten uit de praktijk op te halen ten aanzien van onze ambitie. We bespreken ook welke onderdelen van het in 2019 samen met de burgers ontwikkelde Voedselbesluit meegenomen zouden kunnen worden. Deze input kan verwerkt worden in het nieuwe beleidskader dat later dit jaar zal worden vastgesteld of het uitvoeringsprogramma dat daaraan wordt gekoppeld. Wij gaan de dialoog vanuit Altena graag aan.

 

Gespot in de media: Wij zijn trots op onze agrariërs uit Altena

Gespot in de media: Wij zijn trots op onze agrariërs uit Altena

De Hoeve in Wijk en Aalburg combineert een melkveebedrijf met een circulair landbouwconcept inclusief uiterst vriendelijk bodemgebruik. Daarom krijgt het bedrijf van de provincie een Agrofoodpluim.

 

 

In 1997 namen Jacco Wink en zijn vrouw Josien Boll de huidige boerderij over die al generaties lang in de familie van Jacco zit. De Hoeve is een melkveebedrijf dat zo veel mogelijk wordt gerund op natuurinclusieve basis. Zo min mogelijk kunst- en drijfmest, grasland dat goed is voor de bodemkwaliteit én een ruim bouwplan. Dat laatste betekent dat er alle ruimte wordt gegeven aan vruchtwisseling. Op de 126 hectare grasland worden hier gemiddeld 1,8 melkkoeien per hectare gehouden.
Jacco Wink: “We hoeven niet per se een maximale melkproductie, want zo weinig mogelijk krachtvoer is gewoon een principekwestie. Op andere terreinen halen we dan juist wel veel winst, zoals slimme techniek en automatisering.” “Op De Hoeve worden bewuste keuzes gemaakt met veel liefde en respect voor natuur en bodem”, haakt Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur in. “Waar bovendien goede verdienmodellen onder liggen. Dat kost inspanningen, maar zij zijn zich er erg van bewust dat dit hen -maar ook Brabant- op de lange termijn juist iets oplevert.”

Vogels

De Hoeve doet aan actieve vogel- en nestbescherming, waarvoor hun medewerkers speciaal opgeleid worden. Ook in de erfbeplanting is rekening gehouden met vogels. Daarnaast heeft De Hoeve 11 hectare uitgesteld-maaienpercelen. Dat betekent, maaien met oog voor broedende vogels en hun kuiken, dus uitstellen tot het veilig is voor de weidevogels. Resultaat hiervan is een veelheid aan weidevogels, maar ook uilen, spechten en patrijzen.

Gestopt met ploegen

Alles draait om de bodem, zeggen Jacco en Josien. En dus stopten ze al 15 jaar geleden met het ploegen van percelen. Daarmee behouden ze de organische stoffen in de bovenlaag van de bodem, die het water vasthouden. Bij het ploegen raakten ze elke keer de helft van die organische grond kwijt. Het alternatief is het letterlijk oplichten van de grond. De bovenlaag blijft de bovenlaag én er komt extra lucht in de grond.

Circulair concept

De Hoeve werkt volgens een circulair concept: vrijwel alle mest van de melkkoeien wordt hergebruikt binnen het eigen bedrijf. Het grootste deel wordt ingezet om de grond en de gewassen te laten gedijen. Dat geldt ook voor de urine, daarvoor is Jacco op dit moment de mineralenverwaardingsmachine aan het ontwikkelen. Dit systeem haalt de mineralen uit urine van koeien. Die worden gebruikt om de bodem te voeden door middel van precisielandbouw. Het mineraalvrije deel wordt gebruikt om de vloeren in de stal te sproeien en de melkmachines schoon te spuiten.

 

Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

Kansen voor verwaarding van kringlooplandbouw in Altena’

Met als doel het in kaart brengen in hoeverre kringlopen in de gemeente Altena gesloten zijn en waar kansen liggen voor verbetering.  

Inmiddels is de enquête afgerond over de verwaarding van de Kringlooplandbouw. Bij CLM is men nu druk bezig om alles in kaart te brengen. 

Over de uitslag hiervan kunt u in onze volgende nieuwsbrief meer lezen. 

Wij bedanken alvast alle betrokken agrariërs voor hun medewerking. 

Mooi om te zien dat we onze volgende stap al aan het voorbereiden zijn, waarbij alweer meer gebiedspartijen bij aangesloten zijn. 

Want we zijn het er met z’n alleen over eens, door gezamenlijk op te trekken kunnen we meters maken. 

 

Achtergrondinformatie: https://www.stichting-altena-kennispoort.nl/start-project-kansen-voor-verwaarding-van-kringlooplandbouw-in-altena/  

We hebben een bizar jaar afgesloten!

We hebben een bizar jaar afgesloten!

Beste mensen, 

We hebben een bizar jaar afgesloten! 

U heeft allemaal uw eigen ervaringen gevoeld: thuis, bij familie of vrienden of op het werk. Ervaringen die bij de een harder zijn aangekomen dan bij de ander maar we hebben het wel allemaal op onze eigen wijze beleefd. 

Op dit moment zitten we nog midden in de 2e golf. Het is kritiek bij de zorg- en verpleegtehuizen, de ziekenhuizen. Maar ook onze economie heeft klappen opgelopen. De overheid steekt een helpende hand toe maar of dat genoeg is zal de tijd leren. 

Maar het leven werd gelukkig niet helemaal door corona beheerst. Als Stichting Altena Kennispoort hebben we volop energie gestoken in hetgeen waar we goed in zijn, in kansen verzilveren die voorbij kwamen. In het verbinden van enthousiaste ondernemers met overheid en kennisinstellingen. 

Kijk op onze website www.stichting-altena-kennispoort.nl voor de vele initiatieven die er in 2020 weer bij zijn gekomen en waar wij met onze unieke aanpak een initiërende rol hebben gespeeld. De meerwaarde van onze stichting wordt niet alleen herkend en erkend door de ondernemers in Altena maar zeker ook bij het gemeentebestuur van Altena. Wij hebben bijvoorbeeld met regelmaat afstemming met wethouders over o.a. agri-food, circulaire economie en ondernemershuis. Maar we hebben ook met kennisinstellingen buiten de regio zoals de Universiteit Wageningen en het HBO in Brabant contacten.  

Wat is de meerwaarde van Altena Kennispoort voor Altena ? 

Wij leven in een tijdperk van grote transformaties wat ons de komende decennia wereldwijd bezig zal houden en dus ook in Altena: de energietransitie, klimaatadaptatie, de landbouwtransitie, de verduurzamingsladder en last but not least de corona-effecten op onze leefstijl. Of zoals hoogleraar Jan Rotmans het verwoord: ‘We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk’ 

Het zijn deze hogere doelen die ons in Altena moeten inspireren en onze Stichting wil daar in alle bescheidenheid een stuwende maar vooral een verbindende kracht in zijn. 

Ik licht er twee voorbeelden uit die in 2020 van de grond zijn gekomen.   

De door overheden en Rabobank gesubsidieerde inventarisatie van de verwaarding van landbouw naar natuurinclusieve landbouw. Een project waar potentieel 40 landbouwbedrijven in Altena interesse in hebben en die passen in de kringloopfilosofie van de rijksoverheid maar ook uniek zijn in Nederland en een bijdrage kunnen leveren door een concrete stap te maken in de noodzakelijke landbouwtransitie. 

De date die Chief en Marianne Vos Erfgoed zijn aangegaan. Chief, een uniek ondernemerscollectief in Altena met Schouten Europe en Hak als trekkers, zijn heel bewust bezig om de noodzakelijke eiwittransitie vorm en inhoud te geven en daar ook een groeimarkt in te vinden. Er is immers wereldwijd – en Altena is een koploper – een bewustwordingstraject bezig naar gezonder leven, gezondere voeding. Een praktische vertaling gebeurt binnen Chief: andere voedingspatronen dan de traditionele hap die we gewend zijn om naar binnen te werken 

En hoe mooi kan het dan zijn dat wanneer Marianne Vos als wielericoon van Altena haar erfgoed dienstbaar wil inzetten voor het pushen van deze gezonde levensstijl. Want gezonde voeding gaat alleen samen met gezond bewegen. Die combinatie jagen de levensfuncties van ons lichaam omhoog en houdt ons langer gezond. De medische sector zal dat toejuichen. 

Kom ik tot slot bij de essentie waar het om gaat en waar wij als Altena Kennispoort ons hard voor willen maken. Een gezonde balans tussen People, Planet en Profit.  

Het jaar 2020 leert ons maar weer eens hoe kwetsbaar the people is. Het heeft de wereld op z’n kop gezet. De essentiële waarden om planet en profit te blijven uitbalanceren ten faveure van the people is de drive voor ons als Altena Kennispoort. De noodzakelijke hogere transformatiedoelen praktisch en concreet te maken in Altena door gebruik te maken van bestaande energie en passies bij het bedrijfsleven. En deze vervolgens te verbinden met overheid en kennisinstellingen want de een kan niet zonder de ander. We hebben elkaar nodig. 

Beste mensen, het jaar 2021 is gestart. Een wenkend perspectief dient zich aan. Hopelijk zullen de vaccins datgene brengen wat we ervan verwachten. Ik heb daar alle vertrouwen in. Voor de zomer zijn de kwetsbare groepen gevaccineerd en in de loop van 2021 hebben we met z’n allen het beste gegeven in het realiseren van het ‘nieuwe normaal’ waarin zorg en economie weer in balans komen. 

Namens Altena Kennispoort wens ik u allen een inspirerend en hoopvol 2021 toe waarin we vooral gezond mogen blijven. Alle goeds voor 2021. 

 

Fons Naterop 

Voorzitter Altena Kennispoort