Interview met Len Bruining

Interview met Len Bruining

“Het werken met mensen is voor mij de belangrijkste drijfveer”

Het is 2015 als Len Bruining door de burgemeester van Werkendam wordt geridderd voor haar tomeloze inzet voor de natuur en in het bijzonder voor haar liefdevolle inzet voor de weidevogels. Ze is dan al zeventien jaar minimaal drie dagen per week actief voor de weidevogelbescherming in het Land van Heusden en Altena. Mede dankzij haar inspanningen als coördinator van de Weidevogelgroep zijn er 66 vrijwilligers die zich bij 107 bedrijven inzetten om nesten op te sporen en te beschermen.

Ooit begon Len als vrijwilliger bij Vluchtelingen Werk. Ze begeleidt vluchtelingen tijdens hun inburgering. De onzekerheid of ze mogen blijven of worden uitgezet, zorgt ervoor dat het een spannende tijd voor deze mensen is. “Zodra ze een status kregen, moest ik proberen om samen met hen werk te vinden”, vertelt Len, “Als projectleider van Vluchtelingen in de Zorg,  probeerde ik vluchtelingen met een afgeronde opleiding in het land van herkomst naar een baan in de gezondheidszorg te begeleiden. Mijn vroegere baan in de zorg kwam hierbij goed van pas. Ik werkte onbezoldigd zeven  jaar lang 24 uur per week, voordat het een betaalde baan werd. Het was intensief, maar mooi en dankbaar werk.”  Daarnaast was ze ook nog jaren voorzitter van het Dussense smartlappenkoor Uit Volle Borsten, waarmee ze door het hele land trok.

Als Len begin jaren negentig  een lezing van natuurbeschermingsvereniging Altenatuur bezoekt over vogels, is ze verkocht. Dit is het begin van haar bevlogenheid, die haar al meer dan 18 jaar bezighoudt en die haar geen windeieren heeft gelegd. “Vogels spotten was in die tijd een mannenwereld”, vindt Len. “Ze vergaten me gewoon te vragen om mee op pad te gaan. Maar toen ze ontdekten hoeveel belangstelling ik voor vogels  had, werd ik in 1997 gevraagd om het bestuur van Altenatuur te versterken.” In 1998 wordt de Weidevogelgroep opgericht met Len aan het roer. Anno 2016 bestaat deze voor  iets minder dan de helft uit vrouwen en is er dus geen sprake meer van een mannenwereld.

Vogelaars, een mannenwereld in die tijd. Ze vergaten me gewoon te vragen mee op pad te gaan.”

Voor- en tegenspoed

Als Len over weidevogels vertelt, gaan haar ogen stralen. “Wij ontdekten dat akkerranden met speciaal zaad een diversiteit aan jonge vogels  aantrok, waarin ze voedsel en een schuilmogelijkheid vonden. In samenwerking met de ANV (Agrarische Natuur Vereniging) kregen we subsidie om boeren te stimuleren dit zaad te gebruiken”. Aanvankelijk vond Landbouworganisatie ZLTO het belachelijk. Zij stonden puur voor het economisch belang. Natuurbelang was min of meer een ondergeschoven kindje. In die beginperiode kreeg een boer  25 gulden wanneer hij rondom een nest van de grutto, tureluur of wulp een grasstrook liet staan rondom het nest zodat de vogels hun nest uit konden broeden. Dat betaalden we uit de kas van Altenatuur. Met trots: “Nu is dit idee op veel grotere schaal opgenomen in het huidige subsidiebeleid van de Europese Unie. De provincie Brabant levert in samenwerking met het Brabants Landschap en de ANV een financiële bijdrage aan de boer als compensatie voor inkomstenderving.”

Dankzij Len is de Weidevogelgroep uitgegroeid tot een professionele organisatie die geheel door vrijwilligers worden gerund. Dat zij haar werk met grote passie doet, blijkt wel uit de lange werkweken die ze tijdens het weidevogelseizoen maakt. Het is geen uitzondering als ze dan van zes uur ’s morgens tot negen uur ’s avonds in de weer is. Een periode met voor- en tegenspoed. Len: “Het zijn prachtige momenten als ik jonge weidevogels vindt of boeren ontmoet die zelf aan weidevogelbescherming doen. Maar ik kan ook echt verdrietig zijn als een perceel met nesten zonder overleg volledig wordt omgeploegd of een grasland met kuikens wordt gemaaid.” Maar juist het kunnen omgaan met deze tegenslagen, is één van de sterkste punten van Len.

Partner van boeren

Zij ziet zichzelf dan ook als partner die samenwerkt met boeren, die feitelijk de beheerders van het landschap zijn. Ook regelde ze via de Rabobank Foundation een subsidie die het mogelijk maakte om een GPS systeem te kopen, zodat het bijhouden van data eenvoudiger werd.

Voor Len is het vanzelfsprekend om ook jongeren te enthousiasmeren voor weidevogels en ervoor te zorgen dat zij zich bewust worden van het schitterende gebied waarin ze wonen. Samen met oud-leraar Henk van Diest geeft ze daarom voorlichting op basisscholen. Len hoopt nog veel jongeren op sleeptouw te nemen, zoals ooit  Bas van  Verhoeven. Vanaf zijn achtste ging hij mee op pad om vogels te spotten. Tijdens het jaarlijks uitje van Altenatuur, waar je eigenlijk minstens veertien voor moet zijn, was Bas op zijn twaalfde al van de partij. “Bas is een natuurtalent, vindt Len. ”Hij is uitgegroeid tot één van de beste vogelaars van Nederland.” Met zo’n volle agenda vindt zij ook nog tijd om iedere maandag op Maya van (6) te passen. Ongetwijfeld zal Len haar de liefde voor weidevogels met de paplepel ingieten.

Len Bruining een ondernemende burger.

 

Interview met Riet de Graaf

Interview met Riet de Graaf

‘Zelfkennis is belangrijk als bestuurder

Met alleen een Mavodiploma op zak ging Riet de Graaf-Groeneveld (1957) thuis op de boerderij aan het werk. Logisch, want in het gezin met 9 kinderen op een boerderij moet er worden gewerkt. Nu, vele jaren later, is ze een ervaren en bevlogen bestuurder. Naast het werk op het eigen akkerbouwbedrijf en haar pensioenstal voor paarden, is Riet ook nog voorzitter van de vakgroep LTO Paardenhouderij en lid van het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland.

Zelfkennis

Je zou verwachten dat doorgewinterde bestuurders als Riet juist door hun ervaring nooit meer twijfelen. Het tegenovergestelde is volgens haar waar. “Het rare is dat er soms meer twijfels zijn. Het blijft soms zoeken naar de juiste beslissing, de juiste woorden. Het goede moment om ze uit te spreken. Om jezelf als bestuurder steeds weer te verbeteren, is het nodig om eerst goed te weten waarom je de dingen doet zoals je doet. Zelfkennis is dus heel belangrijk.”

Van de oudercommissie naar de buurtvereniging, naar het voorzitterschap van het Z.L.T.O. Land van Heusden en Altena in 2002. De ene uitdaging volgde de andere op. Riet: “Mijn vier medebestuurders, waaronder Jan van Asseldonk, Martin de Jager, Petra Straver en Cees Stutvoet, hadden veel kennis, we respecteerden elkaar en waren complementair. En ook heel belangrijk: we hadden veel plezier met elkaar. Dit zijn echt voorwaarden voor het optimaal functioneren van een bestuur. Na de fusie met drie Z.L.T.O. besturen moesten wij zorgen voor een transformatie naar een nieuw bestuur.

Voor Riet kwam het voorzitterschap geheel onverwachts. Zij had zich niet beschikbaar gesteld, maar andere vroegen haar om het voorzitterschap op zich te nemen. In eerste instantie tijdelijk, maar al snel werd duidelijk dat ze haar rol zo goed oppakte dat ze hier maar liefst tien jaar bestuurlijk actief is geweest als voorzitter. Ze volgde vele bestuurderscursussen en ging ervoor. “Ik kijk met plezier op die periode terug. Hard werken, maar goede keukentafelgesprekken en mooie vriendschappen.”

LTO Paardenhouderij

Nu de kinderen op zichzelf wonen, kan Riet nog meer tijd en energie in haar bestuurswerk steken. Op 23 augustus 2011 wordt ze benoemd als voorzitter van de vakgroep LTO Paardenhouderij. De leden hiervan zijn grotendeels pensionstalhouders. De Nederlandse paardenfokkerij en sport staan internationaal in hoog aanzien. Na voetbal is het de grootste economische inkomstenbron uit sport. Zowel agrarische, sportieve als ook recreatieve elementen komen daarin samen.

Door de grote diversiteit in bedrijven en belangen vraagt het voorzitterschap veel inzet.

“Het Waterschap zorgt voor de waterveiligheid in ons gebied, zodat de bewoners van het Land van Heusden en Altena rustig kunnen slapen

Riet hoefde niet lang na te denken toen ze via een geborgde zetel door een vertrouwenscommissie werd voorbedragen voor een algemene bestuurszetel van het Waterschap Rivierenland in 2015. “Het Waterschap zorgt voor de waterveiligheid in ons gebied, zodat de bewoners van het Land van Heusden en Altena rustig kunnen slapen. Wij behartigen zo mede de belangen van bedrijven die afhankelijk zijn van de opbrengsten van hun akkers.” Als agrariër weet Riet als geen ander hoe het voelt als je hele aardappeloogst wegrot omdat je land onder water staat. Ook bij hen ging de oogst vorig jaar deels verloren. Een efficiënt werkend watersysteem is van groot belang! “Wanneer het water stijgt is het altijd een hectische tijd. Je moet ter plekke kijken wat er gaande is. Samen met de huidige ZLTO-bestuurders hebben we ons ingespannen om te inventariseren waar de knelpunten van het afvoersysteem van dit gebied liggen en verbeterpunten in kaart te brengen.”

Voor Riet is het bestuurswerk een verrijking van haar leven.

 

Kaders

ZLTO/LTO

ZLTO is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland vertegenwoordigen zij 15.000 leden, die worden ondersteund bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij. De leden zijn agrarische ondernemers, die vanuit lokale betrokkenheid bestuurlijk actief zijn. Leden worden uitgedaagd om alert te blijven en goed in spelen op de veranderende vraag van burgers en consumenten. Wie tijdelijk extra aandacht nodig heeft, krijgt dat ook. Hoofdonderwerpen op de agenda zijn: gebiedsgerichte vernieuwing, versterking marktpositie, duurzaam ondernemen, realisatie kennisinfrastructuur en innovatie, arbeid en goed werkgeverschap en professionalisering van ondernemerschap. Samen met LTO Noord en de LLTB participeert ZLTO in de federatie LTO Nederland.

LTO is een van de partners van de Sectorraad Paarden (SRP)en werkt samen met de Federatie Nederlandse Hippische Ondernemers (FNHO).De vakgroep Paardenhouderij zet zich o.a. in voor dierengezondheid en dierenwelzijn.

Waterschap:

Het rivierengebied: gevormd door overstromingen, met eindeloos slingerende dijken en overal water. Een van de mooiste gebieden van Nederland. Maar door het vele water ook kwetsbaar. Leven met water in het algemeen en de strijd ermee in het bijzonder, vormen al eeuwen dit gebied en bewoners. Letterlijk en figuurlijk. In de voorhoede van deze strijd staan de Waterschappen. Inwoners kiezen uit hun midden bestuurders die hen vertegenwoordigen in deze eeuwenoude overheidsinstellingen. Deze instellingen zijn gevormd met het oog op voor het leven en werken in een rivierdelta met zijn verschillende bewoners en belangen. In het rivierengebied zorgen bestuur en medewerkers van Waterschap Rivierenland voor schoon en voldoende oppervlaktewater en veilige dijken. Zij doen dit onder andere door zorg te dragen voor dijk- en waterbeheer en het zuiveren van rioolafvalwater.

Interview met Paula Jorritsma

Interview met Paula Jorritsma

‘Maatschappelijke betrokkenheid loont’

Voor Paula is besturen met het oog op haar carrière geen drijfveer.

“Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij je eigen omgeving of die van je kinderen. Op school, of bij een sportvereniging. In de praktijk zie ik dat de stap naar een bestuur voor veel vrouwen hoog is. Ze zien op tegen de verantwoordelijkheden, lang en vaak vergaderen en de ingewikkelde dingen die ze denken te moeten doen. Terwijl ze vaak zoveel kwaliteiten in te brengen hebben en er bovendien veel vaardigheden kunnen opdoen.”

Van onbezoldigd naar bezoldigd op een heel natuurlijke manier.

Voordat Paula bij het Streekarchief in Heusden ging werken, was ze actief als bestuurslid van de Stichting Peuterzaalzalen van de gemeente Woudrichem. Eerst onbezoldigd, maar later krijgt ze een deel van de 40 uur die ze zich inzet betaald. 

In 2008 in dienst van het Streekarchief te Heusden.

Naast haar drukke gezin met vier opgroeiende kinderen vindt ze ook nog de tijd om mee te werken aan verschillende uitgaven van de Stichting Historische Reeks Land van Heusden en Altena. Ze zet zich voor deze Stichting in als bestuurslid. Daarnaast is ze actief als bestuurder voor Taclla/Tikani, een Peruaanse ontwikkelingsorganisatie, gespecialiseerd in sociale ontwikkelingsprojecten.

Nog voordat Paula Jorritsma wethouder werd in Woudrichem, was ze eigenlijk al een bekende Woerkummer.

Toen Paula zich ook ging inzetten voor MAAS!, het bewonersplatform van de Vesting in Woudrichem, konden nog meer mensen kennismaken met haar enthousiasme voor haar omgeving. Op het gemeentehuis, waar ze vaak moest zijn om voor MAAS! allerlei zaken te regelen, bleef dat niet onopgemerkt. “Ik kreeg zelf ook meer zicht op hoe een gemeentelijke organisatie in elkaar zit en werkt. Toen ik in 2013 voorzitter werd van Progressief Altena, was de stap naar het wethouderschap na de verkiezingen in 2014 niet meer zo groot.” En zo veegt ze de vloer aan met het vooroordeel dat je eerst jaren actief in de gemeenteraad moet zijn geweest, voordat je het tot wethouder kunt schoppen.

Wat betekent het voor Paula zelf als bestuurder in het publieke domein?

Paula vindt besturen in het publieke domein heel anders dan besturen ‘achter de schermen’.Het politieke bestuur is voor mij een voortzetting van maatschappelijke betrokkenheid met andere middelen. Politiek is de kunst om waar te maken wat onmogelijk lijkt. Besturen achter de schermen heeft als voordeel dat het doorgaans een veiliger omgeving is. Politiek is een hard vak. Dat is op zich logisch; als jij zetels wint, gaat dat meteen ten koste van een ander. Het is de kunst je idealen en onbevangenheid te behouden op een plek waar het vergrootglas op ligt. Persoonlijke aanvallen zijn pijnlijk, maar eigenlijk zijn ze niet persoonlijk, ze zijn gericht op je positie.

 

P.C. (Paula) Jorritsma

Functie: Wethouder

Partij: Progressief Altena

 

Portefeuille:

Kunst en Cultuur

Archeologie en Monumenten

Werk en Inkomen (decentralisatie Participatiewet)

Zorg (decentralisatie AWBZ/WMO)

Sociale zaken en Welzijn

Ouderen

Jacht, Visserij en Dierenwelzijn

Voorlichting en Communicatie

 

Project(en):

Brede school Giessen-Rijswijk